จดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ

คำร้องนิติกรณ์ขอจดทะเบียนสมรส (แบบ PDF)

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ไม่รับจดทะเบียนสมรสระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติเยอรมัน รับจดทะเบียนสมรสเฉพาะระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติไทย หรือระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติอื่น ๆ เท่านั้น

ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้

  • หนังสือรับรองโสดตัวจริง ถ้าเคยแต่งเคยหย่ามาก่อนต้องมีหนังสือรับรองโสดหลังหย่า หรือถ้าคู่สมรสเสียชีวิตต้องมีหนังสือรับรองโสดว่าหลังคู่สมรสเสียชีวิตแล้วไม่ได้แต่งงานอีก หนังสือรับรองโสดนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก
    • ในกรณีหย่ามาก่อน ให้ยื่นสำเนาใบสำคัญการหย่าหรือคำพิพากษาหย่าด้วย 1 ชุด
    • ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ให้ยื่นสำเนามรณบัตรด้วย 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาใบแสดงที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) 1 ชุด
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้ท่านเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ

หากท่านไม่มีหนังสือรับรองโสด ท่านสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อให้ญาติไปขอหนังสือรับรองโสดที่อำเภอได้ (ข้อมูลมอบอำนาจดูที่ “มอบอำนาจและหนังสือยินยอม”)

และดูข้อมูลการใช้นามสกุลหลังสมรสตามกฎหมายไทยใน “พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548” เพื่อตัดสินใจเลือกใช้นามสกุลหลังสมรสตามที่กฎหมายไทยกำหนดไว้