รายการค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ดังต่อไปนี้

 

ชนิดของงานกงสุล ค่าธรรมเนียม (ยูโร)
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) 35,-
หนังสือเดินทางชั่วคราว 10,-
ค่ารับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement/Passvermerk) 5,-
รับรองทะเบียนสมรสเยอรมัน พร้อมคำแปล 30,-
รับรองคำพิพากษาหย่า พร้อมคำแปล 30,-
รับรองเอกสารทางการค้า (Free-Sale-Dokument) 15,-
รับรองเอกสารอื่นๆ (รับรองภาษาเดียว ต่อ 1 เอกสาร / หากมีคำแปลด้วย ต่อ 1 ชุด) 15,- / 30,-
รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารต่างๆ (เช่น รับรองสำเนาสูติบัตรไทย) 15,-
รับรองลายมือชื่อ 15,-
หนังสือรับรองต่างๆ (u. a. หนังสือรับรองสถานภาพสมรส, หนังสือแสดงการมีชีวิต ฉบับละ 15,-
มอบอำนาจ ฉบับละ 15,-
หนังสือยินยอม ฉบับละ 15,-

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
สถานกงสุลใหญ่ ฯ ยังไม่สามารถรับชำระค่าธรรมเนียม โดยบัตรอีเซ (EC-Karte) บัตรเครดิต บัตรเงินสด การโอนเงิน หรือ เช็ค ได้แต่อย่างใด


ขอบเขตการรับผิดชอบ

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอเรียนว่า ไม่สามารถรับผิดชอบต่อ

  • คำร้องและเงินค่าธรรมเนียมที่ส่งไปไม่ถึงสถานกงสุลใหญ่ ฯ
  • เอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ (เช่น หนังสือเดินทาง) ส่งกลับมาให้เจ้าของ แต่สูญหายระหว่างทางไปรษณีย์

ทั้งสองกรณีข้างต้น ท่านต้องติดต่อกับไปรษณีย์ เพื่อยื่นคำขอให้ไปรษณีย์ตามหาเอกสาร (Nachforschung) หากสูญหายจริง ไปรษณีย์จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามจำนวนที่ไปรษณีย์กำหนดไว้