หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

คำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (แบบ PDF)

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีจริง โดยต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องมีดังต่อไปนี้

  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาหนังสือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ชุด (หากเป็นข้าราชการ)
  • สำเนาใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเยอรมนีฉบับปัจจุบัน (aktuelle Meldebestätigung) 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตฉบับละ 15 ยูโร

ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น