กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือ ถูกขโมย

หนังสือเดินทางหาย

ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านหาย ท่านต้องไปแจ้งหนังสือเดินทางหายที่หน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เช่น Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung เป็นต้น) โดยท่านต้องขอให้หน่วยงานเยอรมันดังกล่าว ออกใบแจ้งหนังสือเดินทางหายที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านที่หายเนื่องจากท่านต้องนำใบแจ้งหนังสือเดินทางหายฯ มาประกอบเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หนังสือเดินทางถูกขโมย

ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านถูกขโมย ท่านต้องไปแจ้งหนังสือเดินทางถูกขโมยที่สถานีตำรวจท้องที่ โดยท่านต้องขอให้สถานีตำรวจท้องที่ ออกใบแจ้งหนังสือเดินทางถูกขโมยที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านที่ถูกขโมย เนื่องจากท่านต้องนำใบแจ้งหนังสือเดินทางถูกขโมยฯ มาประกอบเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

รายละเอียดการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)