หนังสือรับรองชื่อภาษาไทย

หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อตัวภาษาไทยเหมาะกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในประเทศเยอรมนี และ เป็นไปตามพระราชบัญญติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทยหรือไม่ หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานกงสุลใหญ่ ฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้

ท่านสามารถมายื่นคำร้องด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ โดยมีจดหมายขอมา หรือใช้คำร้องนิติกรณ์รับรองเอกสาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังนี้

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
  • ตัวสะกดชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สถานกงสุลใหญ่ ฯ อาจสะกดชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการ)
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ 0.85 ยูโร
  • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (ส่งเป็นเงินสดเท่านั้น)