หนังสือรับรองเพื่อซื้อที่ดินในไทย

 

หนังสือรับรอง (Letter of Confirmation) สำหรับคู่สมรสชาวไทยและต่างชาติเพื่อซื้อที่ดินในประเทศไทย

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับชาวไทย ประกอบด้วย

 1. แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Confirmation) ของกรมที่ดิน จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีที่แสดงที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนสมรสของไทย จำนวน 2 ชุด
 7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ซึ่งไม่ตรงกับทะเบียนสมรสของไทย ขอให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ชุด มาแสดงด้วย

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ประกอบด้วย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 2. ในกรณีที่คู่สมรสชาวต่างชาติมิใช่คนสัญชาติเยอรมัน ขอให้นำสำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีที่แสดงที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 2 ชุด มาแสดงด้วย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

 1. กรอกคำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองได้ที่นี่)
 2. คู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ รับรองลายมือชื่อของคู่สมรสฯก่อนที่จะนำเอกสารไปใช้ดำเนินการที่ประเทศไทยต่อไป

ค่าธรรมเนียม  30 ยูโร (รับเฉพาะเงินสด)

ในกรณีที่จะขอให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ ขอให้เตรียมซองเขียนที่อยู่ถึงตัวเองและติดแสตมป์ 4.05 ยูโร มาด้วย