การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

การรับเด็กไทยหรือบุคคลสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรม

ชาวเยอรมันที่มีภูมิลำเนาในประเทศเยอรมนีประสงค์จะรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากบ้านเด็กกำพร้า หรือ เด็กที่เป็นลูกติดของคู่สมรสตนเอง หรือ เด็กที่เป็นหลานของคู่สมรสตนเอง) ควรยื่นคำขอต่อสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำรัฐที่ตนมีภูมิลำเนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือองค์การสวัสดิภาพเด็กที่รัฐบาลของประเทศเยอรมนีแต่งตั้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ โดยควรติดต่อไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปพร้อมกันด้วย

  • แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม 
  • รายละเอียดการรับเด็กไทยหรือบุคคลสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรม

ติดต่อส่วนราชการไทยและเยอรมันได้ที่:

ประเทศไทย

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Centre)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
255 ถนนราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(0)2 354 7509, +66(0)2 354 7515, +66(0)2 644 7996
แฟกซ์: +66(0)2 354 7511
อีเมล์: adoption@lox.info.co.th
เว็บไซต์: www.adoption.dsdw.go.th

ประเทศเยอรมนี

“ศูนย์อำนวยการขอรับเด็กต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรมกลางเยอรมนี” (Bundeszentralstelle für Auslandsadoption – Generalbundesanwalt)
Adenauer Allee 99 – 103, 53113 Bonn
โทร: +49 (0)228 99 410 – 5414, 5415
แฟกซ์: +49 (0)228 99 410 – 5402
อีเมล์: auslandsadoption@bfj.bund.de
เว็บไซต์: www.bundesjustizamt.de (Bundesamt für Justiz)
คลิกหัวข้อ “Zivilrecht” เพื่ออ่านข้อมูลการรับเด็กต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรม