การแจ้งเกิดตามกฎหมายไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่มีบุตรเกิดในประเทศเยอรมนี สามารถแจ้งเกิดบุตรที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อขอสูติบัตรไทย (ใบเกิดไทย) ให้บุตรได้ และหากว่าบุตรของท่านเป็นเด็กสัญชาติลูกครึ่งไทยและสัญชาติเยอรมันหรือสัญชาติอื่นๆ บุตรของท่านสามารถถือสัญชาติไทยควบกับสัญชาติของบิดาหรือมารดาต่างด้าวได้ 

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติเพิ่มเติมได้ที่


การแจ้งเกิดที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ด้วยตัวเอง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรจะต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น โดย

 1. บิดาและมารดาที่มีสิทธิปกครองบุตรร่วมกัน ต้องมาแสดงตนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และลงลายมือชื่อ (เซ็นเอกสาร) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมกันบิดาหรือมารดาที่เป็นต่างชาติต้องลงลายมือชื่อ (เซ็นเอกสาร) ยินยอมให้บุตรถือสัญชาติไทยได้ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติมากล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่รับทราบและไม่เคยให้ความยินยอมฯ
 2. หากบิดาหรือมารดามีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องนำหลักฐานการแสดงสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย (หลักฐานฯ ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)

รายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอแจ้งเกิด (แบบฟอร์มสำหรับกรอกเตรียมล่วงหน้าก่อนเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ)

 • สำเนาสูติบัตรเยอรมันของบุตรที่รับรองจากทางการเยอรมันแล้วโดยไม่จำเป็นต้องต้องแปลเป็นภาษาไทย (เช่น Regierungspräsidium หรือ Bezirksregierung) 1 ชุด (ดูรายละเอียดการรับรองเอกสารที่ “หน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน”)
 • เอกสารที่ระบุ ชี่อโรงพยาบาล, เวลาเกิด และ น้ำหนักแรกเกิดของบุตร
 • สำเนาทะเบียนสมรสเยอรมันหรือทะเบียนสมรสนานาชาติ (แบบหลายภาษา) ของบิดาและมารดา พร้อมคำแปลภาษาไทย หรือ สำเนาคำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้วต้องระบุว่าใครเป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว หรือปกครองบุตรร่วมกัน (ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมคำแปลภาษาไทย หรือ หนังสือรับรองบุตร พร้อมคำแปลภาษาไทย 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรสไทย (กรณีที่พ่อแม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย)
 • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตรคนโต (บิดามารดาเดียวกัน) ที่แจ้งเกิดแล้ว 1 ฉบับ (หากมี)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา 1 ชุด ในกรณีที่บิดาเป็นคนสัญชาติไทย ต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านไทยเพิ่มด้วย 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา 1 ชุด ในกรณีที่มารดาเป็นคนสัญชาติไทย ต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา ที่เปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือเปลี่ยนนามสกุลหลังการหย่าเพิ่มด้วย 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) ของบิดาและมารดา 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดาให้บุตรถือสัญชาติไทยได้ (เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแบบฟอร์มหนังสือยินยอมฯ เตรียมไว้ให้)
 • ซองขนาด A4 เขียนที่อยู่ถึงตัวเองและติดแสตมป์ 4.25 ยูโร เพื่อส่งสูติบัตรและเอกสารกลับคืนให้
 • ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาถูกต้องสูติบัตรไทยฉบับละ 15 ยูโร (เป็นเงินสดเท่านั้น)
 • เจ้าหน้าที่ฯ อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ แล้วแต่กรณี

การแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย

การแจ้งชื่อบุตรของท่านเข้าทะเบียนบ้านไทย ทำได้ดังนี้

 1. นำใบเกิดไทยของบุตร (สูติบัตรไทย) ตัวจริง หนังสือเดินทางไทยหรือหนังสือเดินทางเยอรมันของบุตรไปแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 2. ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร เพื่อนำมาใช้ที่ประเทศเยอรมนีด้วย
 3. นายทะเบียนอำเภอของแต่ละจังหวัดอาจจะเรียกเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ให้บุตร

หลังจากที่ท่านไปแจ้งชื่อบุตรของท่านเข้าทะเบียนบ้านไทยเรัยบร้อยแล้ว โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตรเป็นหลักฐาน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางให้บุตรของท่านได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์