ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ก. กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบรูณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือมีความผิดกฎหมาย

ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

ข. ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

และเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้

อนึ่ง เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

ค. การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่ดังนี้

 1. หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
  • วิชาที่เรียน/วิชาชีพที่เรียน/คณะที่เรียน
  • ชั้นที่เรียน/ปีการศึกษาที่เรียน
  • วันเริ่มการเรียน/วันเริ่มการศึกษา
  • วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา

  หากหนังสือรับรองนี้เป็นภาษาเยอรมัน ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยนักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน หากเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด

 2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง และ
 6. หนังสือขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งออกโดยสถานกงสุลใหญ่ ฯหนังสือขอผ่อนผันฯ นี้ ต้องยื่นคำร้องขอที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ด้วยตัวเองเท่านั้น โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบดังนี้คำร้อง (แบบ PDF)
  • หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามรายละเอียดของเอกสารหมายเลข 1 ข้างต้น พร้อมคำแปล (หากเป็นภาษาเยอรมัน)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

ง. การเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารหลังจบการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาในประเทศเยอรมนีแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในโอกาสแรกที่มีการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

 

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสหพันธ์ฯ และประสงค์จะยื่นคำร้องขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2564 แต่ขณะนี้ยังพำนักอยู่ในประเทศไทย โปรดดำเนินการ ดังนี้


1. ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยื่นคำร้องขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปี 2564

ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization.fra@mfa.go.th


2. ติดต่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการศึกษา ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุลของผู้กำลังศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา คณะ ชั้นปีที่กำลังศึกษา วันที่เริ่มการศึกษาและวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา แล้วขอให้สถาบันฯการศึกษาจัดส่งหนังสือรับรองการศึกษา (ต้นฉบับ) ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ (โดยส่งสำเนาให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

ทั้งนี้ หากหนังสือรับรองฯ เป็นภาษาเยอรมัน ขอให้ติดต่อ ผู้แปลหรือสำนักงานแปลภาษา เพื่อจัดทำคำแปลภาษาไทย


3. ยื่นคำร้องขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารด้วยตนเองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          3.1 สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาและคำแปลภาษาไทย (หากมี)
          3.2 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)
          3.3 สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)
          3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 2 ชุด
          3.5 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายผู้เดินทาง จำนวน 2 ชุด
          3.6 ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ จำนวน 15 ยูโร


     ทั้งนี้ กองสัญชาติและนิติกรณ์จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการออกหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่ผู้ร้อง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกลับไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ และจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสแรก


4. เมื่อหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารถึงประเทศไทยแล้ว ผู้ร้องสามารถรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ ดังนี้


          4.1 รับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารด้วยตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่กองสัญชาติและนิติกรณ์จะแจ้งนัดหมายวันเวลาให้ผู้ร้อง ติดต่อขอรับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


          4.2 รับหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทางไปรษณีย์ โดยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองสัญชาติ และนิติกรณ์ในวันที่ยื่นคำร้อง และจัดเตรียมค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร จำนวน 60 บาท เพื่อจัดส่งให้แก่ ผู้ร้องไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อไป


หมายเหตุ  (1) ขอให้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเข้าตรวจรับราชการทหารอย่างน้อย 8 สัปดาห์
                (2) ขอให้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เป็นสกุลเงิน “ยูโร” เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนิติกรณ์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

หมายเลขโทรศัพท์ 069-69868-226 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization.fra@mfa.go.th