แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย

(Download แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย)

CLICK HERE =>  Word / PDF

 

 

โปรดทราบ

คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ระบบลงทะเบียนยังไม่เปิดให้บริการ สถานกงสุลใหญ่ฯจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Facebook และ เว็บไซต์ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อระบบลงทะเบียนดังกล่าวเปิดให้ใช้บริการต่อไป 

 

********************

 

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย 

 

ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

 

 

 

 


«